เดลินิวส์หนุนไทย-เวียดนาม แหล่งส่งออกข้าวของโลก - ทิศทางเกษตร

17 ต.ค. 2556

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสห กรณ์เปิดเผยว่า โครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ได้ประชุมหารือ ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี เกี่ยวกับระบบข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนของแต่ละประเทศในการจัดทำข้อมูลเพื่อปรับปรุง แก้ไขและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิต การตลาด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สำรองพันธุ์ข้าวกว่า 2,000 ตัน ช่วยเหลือชาวนาหลังน้ำท่วม - เกษตรทั่วไทย

15 ต.ค. 2556

สถานการณ์อุทกภัย ที่กำลังส่งผลกระทบกับประชาชนในหลายจังหวัด ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่เหตุการณ์ได้บรรเทาเบาบางลง แต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบหนัก และในส่วนของพื้นที่เกษตรเองนั้น ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรุปผลกระทบเหตุอุทกภัยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา พบว่าขณะนี้มีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า 2,000,000 ไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรเฮรับเงินช่วยภัยแล้งแล้ว

15 ต.ค. 2556
แหล่งข่าว: 


พาณิชย์โวขายข้าวให้จีนได้มากกว่าปีละ1 ล้านตัน

14 ต.ค. 2556

พาณิชย์รับลูกข้อตกลงนายกฯจีนสั่งกรมการค้าต่างประเทศเร่งเดินหน้าเจรจาขายข้าวให้มณฑลใหญ่ของจีน คุยโวขายได้กว่าปีละ 1 ล้านตันแน่

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่าง ๆ ของจีน เพื่อดำเนินการให้ข้อตกลงในการสั่งซื้อข้าวของไทยปีละ1 ล้านตันและยางพาราปีละ 2 แสนตัน ระหว่างนายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีไทย มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพราะถือเป็นเป้าหมายที่ผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมกันกำหนดไว้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมทรัพย์สินฯช่วยไกล่เกลี่ยแกรมมี่-หมอลำ

13 ต.ค. 2556

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยค่ายแกรมมี่-วงหมอลำ เพื่อหาข้อยุติในการนำเพลงมาใช้ในการแสดงดนตรีหวังให้สองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


‘อัพเดท’ เชิงวิชาการ ‘ทะเลเสม็ดวันนี้’ ฟื้นคืนดีจากฝันร้าย?

10 ต.ค. 2556

เหตุการณ์ น้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง ได้รับผลกระทบมาก มาถึงตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบจะสองเดือนครึ่งแล้ว ท่ามกลางกระแส ท่ามกลางประเด็นต่าง ๆ ที่มีอย่างหลากหลาย

ผลต่อคนในพื้นที่...กระแสยังจางไปไม่หมด

แล้วผลต่อทะเลเสม็ดล่ะ...วันนี้เป็นเช่นไร??

แหล่งข่าว: 


ไทยเตรียมทบทวนนโยบายพืชจีเอ็มโอ

10 ต.ค. 2556

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 35 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า การประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรับทราบความก้าวหน้าในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศแล้ว ยังหารือถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้ ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและความปลอดภัยอาหาร การศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านประมง ปศุสัตว์และป่าไม้ การควบคุมหรือลดการใช้ย่าฆ่าแมลงในการผลิตสินค้าเกษตร การเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงภูมิอ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คุมเข้มจุดรับจำนำข้าว

06 ต.ค. 2556

พาณิชย์คุมเข้มโรงสีและจุดรับจำนำป้องกันความไม่โปร่งใส พร้อมบังคับปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวส่วนเกิน

วันที่ 6 ต.ค.นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี  56/57  ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวที่เป็นส่วนเกินจากที่ชาวนาเข้าร่วมโครงการ เพราะโครงการรับจำนำครั้งนี้ มีการจำกัดวงเงินที่ชาวนาจะร่วมโครงการได้ที่ 3.5 แสนบาทต่อครัวเรือน ทำให้มีข้าวเหลือที่ต้องขายให้ในตลาดทั่วไป ซึ่งชาวนามักจะขายให้โรงสีที่เปิดเป็นจุดรับจำนำนั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นำข้าวโพดเข้าสู่ระบบสหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มมูลค่า - ทิศทางเกษตร

04 ต.ค. 2556

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานีว่า การผลิตข้าวโพดเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วประเทศไทยส่งออกเป็นเมล็ดข้าวโพดไปต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าส่งกลับเข้ามาขายในประเทศไทย

ต่อมาประเทศไทยพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบจากเมล็ดข้าวโพดเองโดยการผลิตเป็นอาหารสัตว์ ป้อนเข้าสู่ระบบปศุสัตว์ของประเทศ แล้วมีการแปรรูปสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าจากสินค้าการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อนาคตโอทอปไทยสู่เออีซี - เออีซีกับม.หอการค้าไทย

02 ต.ค. 2556

ภัทราภรณ์ พลายเถื่อน

โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่ม คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน รวมไปถึงแรงงานฝีมือ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของบรรดาผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้า ส่งออก ผู้ที่ทำธุรกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการระดับชุมชน หรือ ที่รู้จักกันดีคือ "ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" (โอทอป) ที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์